Innovatie & ontwikkeling

Bij Prinsenstichting willen we steeds zo goed mogelijk aansluiten op de wensen, ambities en mogelijkheden van cliënten. Daarbij passen we ook vernieuwende technieken toe. In de samenwerking met ketenpartners zetten we kansen om in nieuwe vormen van dienstverlening.

In 2018 werkt Prinsenstichting o.a. aan deze ontwikkelingen:

Versterken eigen regie

We willen de eigen regie van cliënten versterken. Dit doen we via verschillende wegen:

  • Internationale Conferentie Gentle Teaching: op 1,2 en 3 oktober 2018 organiseert Prinsenstichting, in samenwerking met Zideris en de stichting Gentle Teaching Nederland het internationale congres over Gentle Teaching. Gentle Teaching, het uitgangspunt dat ieder mens behoefte heeft aan zich veilig, geliefd, liefdevol en verbonden te voelen, is de filosofie die ligt onder de ondersteuningsvisie van Prinsenstichting. Voor meer info: www.GTI2018.nl
  • Ik ben online.com: via dit beschermde sociale medium raken cliënten vertrouwd met het gebruik van de computer. Zij vergroten hun sociale netwerk door contact te zoeken met ouders ,verwanten, vrienden, medewerkers en andere mensen met een beperking. Ons doel is dat 250 cliënten en 100 verwanten/medewerkers zijn aangesloten.
  • Online informatie voor woningzoekenden: we ontwikkelen filmpjes van de woongroepen per doelgroep zodat toekomstige cliënten en hun ouders/verwanten een indruk krijgen en zij beter een keuze kunnen maken. De filmpjes worden gericht getoond tijdens het intakegesprek. Medewerkers kunnen de filmpjes inzetten om cliënten voor te bereiden op een interne verhuizing. De filmpjes komen ook beschikbaar op de website.
  • Welkom in de digiwereld: onderdeel van onze begeleiding is dat we onze cliënten wegwijs maken in de digitale samenleving. Digitale participatie kan in alle levenssferen. We willen de digitale wereld benutten en de meerwaarde laten zien in het dagelijks leven van de cliënt. Dit doen we door de inzet van digiborden, robotmaatjes en een passende cursus over sociale media.

Samenhang in zorg en welzijn

We werken samen in de keten:

  • Droomklas: zorg (Prinsenstichting) en onderwijs (Martin Luther Kingschool) werken samen voor kinderen voor wie het (tijdelijk) niet haalbaar is om aan onderwijs deel te nemen, omdat de huidige onderwijsomgeving niet kan aansluiten op de behoeften van het kind. Deze kinderen worden begeleid binnen de 'Droomklas'. Hierbij is het streven dat kinderen na maximaal 2 jaar door- of terugstromen naar het onderwijs. Ook kinderen met vrijstelling van onderwijs kunnen weer (ZMLK)-onderwijs volgen. 
  • No Limits: jobcoaches versterken de cliënt als burger in de samenleving door middel van participerende dagbesteding of toeleiding naar werk. Cliënten volgen een passend leerwerktraject om dit mogelijk te maken.
  • Tehuis Sulawesi: namens Prinsenstichting zijn 3 collega’s op werkbezoek geweest in het tehuis Sayap Kashi (Sulawesi) voor kinderen met een meervoudige beperking. Op verzoek van de stichting die het tehuis gebouwd heeft, observeren zij de zorg en geven advies over een nieuw te bouwen tehuis voor (jong) volwassenen.

Organisatieontwikkeling

Om nog betere zorg te leveren aan onze cliënten en een stimulerende werkomgeving te bieden voor medewerkers die zich willen ontwikkelen en willen leren, werken we aan:

  • Strategisch HRM-beleid: we willen de zorg aantrekkelijk maken voor nieuwe medewerkers in een krapper wordende arbeidsmarkt. Daarnaast willen we dat medewerkers zich doorontwikkelingen om in te spelen op een veranderende zorgvraag. Tenslotte willen we dat medewerkers met plezier bij ons werken omdat ze de kans krijgen hun werk zo goed mogelijk te doen en zich door te ontwikkelen.
  • Programma zelforganisatie: om de zelforganisatie door te ontwikkelen, willen we een proces op gang brengen waarin de organisatie als geheel reflecteert op de organisatievisie en de uitwerking daarvan. Daarnaast inventariseren we best practices en prangende vragen rond zelforganisatie. Het einddoel is te beschikken over heldere kaders, bruikbare handvatten en inzichtelijke procedures die de samenwerking tussen het primair proces en de daar omheen georganiseerde ondersteuning versterken.