Jaarrekening

Prinsenstichting maakt samen met vijf andere zorginstellingen onderdeel uit van Stichting De Opbouw. Er is gekozen om de jaarverantwoording 2017 op te splitsen in drietal onderdelen: het maatschappelijk jaarverslag, het bestuursverslag en de jaarrekening. Alle drie de onderdelen zijn met elkaar verbonden, maar zijn ook los van elkaar te lezen. Wij hopen hiermee de lezer tegemoet te komen.

In het gezamenlijk maatschappelijk jaarverslag laten wij zien wat wij in 2017 hebben gedaan en wat de resultaten daarvan zijn.  Er wordt een doorkijk gegeven naar de verwachtingen voor de toekomst. Tot slot wordt in het maatschappelijk jaarverslag aandacht besteed aan maatschappelijke ontwikkelingen en de wijze waarop is geanticipeerd. De gekozen kernthema’s binnen het nieuwe strategisch beleidsplan ‘ik zie jou’ zijn daar het resultaat van. Op pagina 12 is Prinsenstichting terug te vinden. Over 2017 heeft Prinsenstichting ook een jaarverslag uitgebracht.

In het bestuursverslag 2017 komen de volgende onderwerpen aan de orde: terugblik op de ontwikkelingen van 2017, de risico’s en kansen, de samenstelling van ons toezicht en een toelichting op de cijfers.

Tot slot verwijzen wij voor de gedetailleerde financiële verantwoording naar onze jaarrekening 2017.

Deze wijze van verantwoorden past bij onze nieuwe strategie ‘ik zie jou’, waarbij we op een innovatieve wijze de strategie willen vormgeven die recht doet aan de eindgebruiker (in dit geval de lezer).

De Stichting Steun Prinsenstichting (SSP) werd op 16 december 1981 opgericht. De doelstelling van de stichting is het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van gelden voor doeleinden ten behoeve van cliënten van Prinsenstichting. Hierbij kunt u denken aan alle cliënten of groepen cliënten. 

Maatschappelijk jaarverslag 2017 De Opbouw

Bestuursverslag 2017 De Opbouw

Jaarverslag in ’t kort 2017 Prinsenstichting

Jaarrekening SSP 2017