Medezeggenschap

Bij Prinsenstichting zijn er verschillende medezeggenschapsorganen die meedenken, meepraten en meebeslissen over hoe zaken worden geregeld.

Cliëntenraad (CR)

De Cliëntenraad behartigt de belangen vanuit het cliëntperspectief. De raad is de officiële gesprekspartner van de directie. De Cliëntenraad heeft op basis van de wetgeving de opdracht om namens de cliënten de directie van de instelling te adviseren over zaken die van belang zijn voor de zorg van de cliënt. Iedere regio binnen Prinsenstichting heeft een regioraad. Deze raden kiezen de leden van de Cliëntenraad. Achterban van de Cliëntenraad wordt gevormd door de (vertegenwoordigers van) cliënten van Prinsenstichting. De Cliëntenraad is per e-mail te bereiken op clientenraad@prinsenstichting.nl.

Medezeggenschapsraad (MZR) 

Medezeggenschap van cliënten is een belangrijk item in de zorg en dienstverlening van Prinsenstichting. Medezeggenschap van cliënten is een middel bij uitstek om naar cliënten te luisteren en met hen te praten. De Medezeggenschapsraad bestaat uit gekozen cliënten en fungeert als adviesorgaan van de Cliëntenraad. Prinsenstichting faciliteert de raad met bijvoorbeeld een coach en vergaderfaciliteiten. Voor meer informatie kun je de MZR telefonisch bereiken op (0299) 459 416 of per e-mail: mzr@prinsenstichting.nl.

Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen vanuit werknemersperspectief en houden hierbij de organisatiebelangen in het oog. De OR wordt hierbij ondersteund door een Ambtelijk Secretaris. OR-leden worden door de werknemers van de organisatie gekozen. Op basis van de Wet op de Ondernemingsraden overlegt de OR met de directie over het beleid van de organisatie en heeft daarbij verschillende rechten. Voor meer informatie kun je de OR telefonisch bereiken op (0299) 459 365 of per e-mail: or@prinsenstichting.nl.