Stichting Steun Prinsenstichting

Niet alles waarmee cliënten of groepen geholpen zijn, kan worden betaald uit de eigen financiële middelen van Prinsenstichting. De doelstelling van Stichting Steun Prinsenstichting (SSP) is het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van (groepen) cliënten van Prinsenstichting.

Inkomsten SSP

De belangrijkste inkomstenbron van de SSP bestaat uit schenkingen, legaten en erfenissen. Schenkingen worden altijd via de SSP aan Prinsenstichting beschikbaar gesteld. Ook niet-financiële schenkingen zijn uiteraard welkom. Hierbij kunt u denken aan speelgoed, werktuigen, een fiets of het aanbieden van vrijwilligers voor het ondernemen van een activiteit. De schenker mag hierbij ook een specifieke bestemming aanwijzen, bijvoorbeeld een bepaalde groep.

Voorbeelden van schenkingen 

Belastingaftrek

Stichting Steun Prinsenstichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkende stichting. Hierdoor is het mogelijk jouw gift volledig van de belasting af te trekken. Meer informatie hierover kun je opvragen via de voorzitter van de SSP, oud-notaris Mr. E. Postmus.

Bestuur 

De Stichting Steun Prinsenstichting is 16 december 1981 opgericht. De financiën worden beheerd door het bestuur van de SSP. De financiële stukken van de stichting worden jaarlijks gecontroleerd door een financieel deskundige. Hij brengt hierover verslag uit en legt hierover aan het bestuur een verklaring af.

De SSP is volkomen onafhankelijk van Prinsenstichting. Dit wordt gewaarborgd door de samenstelling van het onbezoldigde bestuur, dat uit 5 leden bestaat. Dit zijn twee leden op voordracht van Stichting De Opbouw, twee leden op voordracht van de Cliëntenraad en een onafhankelijke voorzitter.

  • Dhr. P.J. van Gerven – vice-voorzitter
  • Dhr. E. Postmus – voorzitter
  • Mevr. W.S.A. Huibregtsen – secretaris
  • Dhr. J. Fictoor – penningmeester
  • Dhr. J. de Graaf

Het RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de Stichting Steun Prinsenstichting is 807448254.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met het directiesecretariaat van Prinsenstichting, via telefoonnummer (0299) 459 325. Een e-mail sturen naar ssp@prinsenstichting.nl kan ook. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Beleidsplan en verantwoordingen

Beleidsplan SSP 2018-2019
Jaarverslag SSP 2018

Jaarrekening SSP 2018 
Jaarrekening SSP 2017
Jaarrekening SSP 2016
Jaarrekening SSP 2015
Jaarrekening SSP 2014