Niet alles waarmee cliënten of groepen geholpen zijn, kan worden betaald uit de eigen financiële middelen van Prinsenstichting. De doelstelling van Stichting Steun Prinsenstichting (SSP) is het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van (groepen) cliënten van Prinsenstichting.

Inkomsten SSP

De belangrijkste inkomstenbron van de SSP bestaat uit schenkingen, legaten en erfenissen. Schenkingen worden altijd via de SSP aan Prinsenstichting beschikbaar gesteld. Ook niet-financiële schenkingen zijn uiteraard welkom. Hierbij kunt u denken aan speelgoed, werktuigen, een fiets of het aanbieden van vrijwilligers voor het ondernemen van een activiteit. De schenker mag hierbij ook een specifieke bestemming aanwijzen, bijvoorbeeld een bepaalde groep.

Voorbeelden van schenkingen:

Schenkingen SSP - Snoezelboom

Schenkingen SSP - Motomed

Schenkingen SSP - trampoline, skelter en elektrische tandem

Schenkingen SSP - nieuwe schommel

Schenkingen SSP - Tovertafel en Snoezelruimte

Belastingaftrek

Stichting Steun Prinsenstichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkende stichting. Hierdoor is het mogelijk jouw gift volledig van de belasting af te trekken. Meer informatie hierover kun je opvragen via de voorzitter van de SSP, oud-notaris Mr. E. Postmus.

Bestuur

De Stichting Steun Prinsenstichting is 16 december 1981 opgericht. De financiën worden beheerd door het bestuur van de SSP. De financiële stukken van de stichting worden jaarlijks gecontroleerd door een financieel deskundige. Hij brengt hierover verslag uit en legt hierover aan het bestuur een verklaring af.

De SSP is volkomen onafhankelijk van Prinsenstichting. Dit wordt gewaarborgd door de samenstelling van het onbezoldigde bestuur, dat uit drie leden bestaat. Dit is één lid op voordracht van Stichting De Opbouw, één lid op voordracht van de Clientenraad en een onafhankelijk voorzitter.

  • Dhr. E. Postmus – voorzitter
  • Mevr. W.S.A. Huibregtsen – secretaris
  • Dhr. J. de Graaf – penningmeester

Het RSIN-nummer (Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de Stichting Steun Prinsenstichting is 807448254.

Beleidsplan en verantwoordingen

Beleidsplan SSP 2022-2023

Jaarverslag SSP 2021

Beleidsplan SSP 2020-2021

Jaarverslag SSP 2020

Jaarverslag SSP 2019

Jaarrekening SSP 2022

Jaarrekening SSP 2021

Jaarrekening SSP 2020

Jaarrekening SSP 2019

Jaarrekening SSP 2018