Deze privacyverklaring is van toepassing op: Stichting De Opbouw en haar bijbehorende werkmaatschappijen, waaronder Prinsenstichting. Prinsenstichting hecht veel waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Uw privacy bij Prinsenstichting

Bescherming van de privacy is erg belangrijk. U wilt immers niet dat uw gegevens zomaar op straat komen te liggen. In de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) staan de regels over het omgaan met persoonsgegevens. Deze verordening geeft Prinsenstichting bepaalde plichten, en geeft de cliënt bepaalde rechten. Daarnaast zijn er nog speciale wetten voor de gezondheidszorg die regels geven voor privacy. Die regels staan onder meer in de “Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst” (WGBO).

Deze informatie is bedoeld om u als verwant/ betrokkene te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de wetgeving.

Onze plichten

Prinsenstichting is volgens de wet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen onze organisatie plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortvloeien voldoet zij als volgt:

 • Uw gegevens worden alleen verzameld ter ondersteuning van de zorgverlening,
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere redenen;
 • De Functionaris Gegevensbescherming weet welke gegevens van u worden verwerkt;
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, en door bijvoorbeeld deze folder;
 • Alle medewerkers binnen Prinsenstichting zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe vijftien jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor de gezondheid van de cliënt of geanonimiseerde info voor wetenschappelijke doeleinden).

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen aan andere instanties als daar een wettelijke verplichting toe is of wanneer dit nodig is voor de betaling van de zorg door uw zorgverzekeraar en gemeente. Wanneer andere instanties worden ingeschakeld voor uw zorg, worden alleen uw gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de zorg gedeeld.

Uw rechten als cliënt en betrokkene

Ten aanzien van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt;
 • Het recht op inzage en afschrift van de gegevens die worden verwerkt (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven;
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier;
 • Het recht om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is een door de Nederlandse overheid opgezette organisatie die er op toeziet dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy gewaarborgd wordt en blijft.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 200 12 01, bereikbaar op werkdagen van 09:30 tot 12:30 uur (€ 0,05 per minuut)
www.autoriteitpersoongegevens.nl