Onderzoekslijn Palliatieve Zorg

Onderzoek

Ervaring in haalbaar, innovatief interdisciplinair praktijkonderzoek. Stevige wetenschappelijke basis en netwerk van deskundigen binnen en buiten Prinsenstichting.

Deze onderzoekslijn is een vervolg op het proefschrift van Ilse Zaal-Schuller Decision-making in uncertainty over besluitvorming rondom het levenseinde. Om te komen tot betere symptoombestrijding bij mensen met een verstandelijke beperking, is onder andere de gereedschapskist geïmplementeerd (2022) als hulpmiddel voor het tijdig opsporen en behandelen van symptomen om daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren.

In 2024 zal er gestart worden met de PEP-id studie: een studie om de effectiviteit van palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te meten.  

Dit onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Avans University of Applied Sciences en het Erasmus MC afdeling Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten. 

De onderzoeker werkt in nationale en internationale netwerken en is nauw betrokken bij richtlijnontwikkeling om (nieuwe) kennis beschikbaar te maken voor toepassing.

Opbrengsten 

In deze onderzoekslijn wordt kennis vanuit de palliatieve zorg geïntegreerd in de zorg voor cliënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Hierin is kwaliteit van leven leidend en staat samenwerking met ouders centraal.

Lopende ZonMw trajecten zijn:
2020: Tacit Knowledge: een kwalitatieve studie naar het gebruik en de overdraagbaarheid van impliciete kennis in de zorg en ondersteuning van mensen met (Z)EVMB;
2023: Samen verder kijken: proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking