Naar overzicht

Per 2022 heeft Prinsenstichting een bed beschikbaar om cliënten met een Wlz indicatie tijdelijk op te nemen voor observatie.

Op het moment dat er onduidelijkheid is over de beeldvorming, diagnostiek en er geen passende begeleidingsstijl voorhanden is al dan niet in combinatie met ernstige gedragsproblemen en met gevolg gevaar voor cliënt en/of diens omgeving kan Prinsenstichting observatie aanbieden voor cliënten. Dat betekent dat observatie bedoeld is ter verduidelijking van de beeldvorming en advies voor passende begeleidingsstijl. Ook kan observatie ingezet worden voor een totale medicatie-afbouw en zo nodig opbouw van nieuwe medicatie in een beschermde omgeving. Na de periode van observatie volgt zo nodig een periode van nazorg.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Bureau Client Ondersteuning via bco@prinsenstichting.nl of 02994-459331. U kunt ook het algemene aanmeldingsformulier invullen op onze website.

Naar overzicht